Poduhvat Beo Čiste Energije d.o.o. započet je 2015. godine kada je Beograd objavio međunarodni poziv za podnošenje prijava za priznavanje kvalifikacija za učešće u javnoj nabavci za projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom i iskorišćenja resursa u periodu od 25 godina. Nakon sprovođenja konkurentnog dijaloga i dodele ugovora,  Beo Čista Energija i Grad Beograd potpisali su Ugovor o JPP 29. septembra 2017. godine. Prema ovom Ugovoru, Beo Čista Energija će izgraditi odgovarajuće objekte i njima upravljati narednih 25 godina.

Dinamika realizacije

PROJEKTA

Ključni datumi

maj 2017.

objava poziva za podnošenje konačnih ponuda

jul 2017.

podnošenje konačne ponude

septembar 2017.

potpisivanje Ugovora o JPP

oktobar 2019.

početak izvođenja radova

avgust 2021.

početak rada nove sanitarne deponije
početak rada postrojenja za reciklažu otpada od građenja i rušenja
prestanak odlaganja otpada na staru deponiju

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.