Sistem za podnošenje pritužbi:

Sekretarijat za zaštitu životne sredine u Beogradu, Beo Čista Energija i podizvođači primaju i odgovaraju na sve predloge i pritužbe povezane sa Projektom.

Bilo koje lice ili organizacija može da podnese komentar, pritužbu i/ili zahtev za informacijama lično ili putem pošte, telefona ili elektronske pošte, koristeći podatke za kontakt navedene ispod.

U svakom trenutku, podnosioci pritužbi mogu da potraže i pravne lekove u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

Sve pritužbe biće evidentirane i na njih će biti odgovoreno u roku od 20 dana. Odgovori će biti dostavljeni u pismenom obliku ili uručeni lično, shodno načinu koji odabere podnosilac pritužbe.

Fizička lica koja podnesu komentare ili pritužbe imaju pravo da traže da se njihovo ime čuva kao poverljiva informacija. Pritužbe se mogu podneti i anonimno, međutim, to može ograničiti mogućnosti za ispitivanje pritužbe i dostavljanje odgovora.

Osoba za kontakt:

Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beo Čista Energija d.o.o.
Osoba za kontakt: Snežana Bondžić
Adresa: Karađorđeva 71a, 11000 Beograd, Republika Srbija
Telefon: +381 11 797 5119
Imejl: snezana.bondzic@beograd.gov.rs
Osoba za kontakt: Gordana Jelenić, asistent direktora
Adresa: Tošin bunar 272v, 11070 Beograd, Republika Srbija
Telefon: +381 11 715 4885
Imejl: bce@bcenergy.rs
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.