Zatvaranje stare deponije, njena sanacija i održavanje nakon zatvaranja

Nesanitarna deponija u Vinči je bila druga najveća aktivna nesanitarna deponija, odnosno smetlište u Evropi. Otvorena je 1977. godine i dnevno se na nju odlagalo 600 kamiona otpada: 1500 tona kućnog otpada i 3000 tona otpada od građenja i rušenja. Sve ovo vreme, procedne vode su oticale u Ošljanski potok i Ošljanski baru, i okolno poljoprivredno zemljište i zagađivale ih. Na listi Međunarodne asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom (ISWA), nesanitarna deponija u Vinči je bila među 50 najvećih aktivnih neuređenih deponija na svetu.

Stara deponije je prestala sa radom 17. avgusta 2021. godine, a odlaganje otpada u ćelije nove sanitarne deponije je omogućilo početak radova na njenoj sanaciji.

Sanacija stare deponije obuhvata potpuno preoblikovanje tela deponije, što podrazumeva premeštanje oko 800 000 m3 otpada (u zavisnosti od glavnog projekta)  u cilju obezbeđivanja stabilnosti kosina u oba smera.

Nakon preoblikovanja deponije sledi pokrivanje celog tela deponije završnim slojem – tzv. tehnički rekultivacioni sloj debljine 1,2 m.

Sistem za završno pokrivanje deponije sadrži sledeće slojeve počev od vrha deponije do njenog dna:

  • sloj humusa, debljine 10 cm (uključujući travni pokrivač) od materijala iz iskopa sa novih deponija;
  • sloj zemljanog materijala, debljine 40cm, od materijala iz iskopa sa novih deponija;
  • nepropusni glinoviti sloj, debljine 50 cm, materijal iz iskopa sa novih deponija;
  • geokompozitni drenažni sloj za atmosferske vode;
  • geokompozitni sloj za drenažu gasa;
  • izranjavajući sloj debljine 20 cm od sitnog materijala (tranzicioni sloj) is iskopa sa novih deponija.

Proces zatvaranja deponije završava se rekultivacijom zatvorene deponije i njenim uklapanjem u okolinu. Imajući u vidu osetljivost ekosistema oko deponije u Vinči, primarna funkcija zelene površine na zatvorenom telu deponije biće zaštita od erozije. Predviđenim  rešenjem obezbediće se stabilnost postojećih naslaga otpada koje su delimično prekrivene slojem zemlje (terasasto rešenje pukotina na takvim deponijama se pokazalo da ima dobre rezultate). Na celokupnoj površini deponije planiran je zeleni pokrivač travnim vrstama radi suzbijanja erozije.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.