Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada

Energetsko iskorišćenje komunalnog otpada ili proizvodnja energije iz otpada predstavlja proces proizvodnje električne energije odnosno toplotne energije termalnim tretmanom otpada. Otpad je obnovljiv izvor energije.

Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada pretvara otpad iz domaćinstava i slični otpad u energiju u obliku pare, električne energije ili tople vode. Energetsko iskorišćenje otpada i reciklaža su komplementarni načini prerade otpada u integralnim sistemima upravljanja otpadom i doprinose ostvarivanju cilja da se smanji količina otpada koja se odlaže na deponije.

Insineracija otpada je sanitarni način prerade otpada kojim se smanjuje njegova zapremina za oko 90%. Postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada smanjuju emisije metana (gasa sa efektom staklene bašte koji ima 25 puta veći uticaj od ugljen-dioksida) koje potiču od odlaganja otpada na deponije i od zamene proizvodnje električne energije otpadom umesto fosilnim gorivima.

Karakteristike postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada u okviru projekta JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu:

  • insinerator otpada sa bunkerom za prijem otpada i sistemom za sagorevanje otpada (tehnologija pokretne rešetke sa vazdušnim hlađenjem);
  • kotao za rekuperaciju toplote i parna turbina sa generatorom koji omogućava proizvodnju električne i toplotne energije;
  • sistem za prečišćavanje dimnih gasova (suvi sistem sa hidratisanim krečom) koji omogućava smanjenje koncentracije zagađivača u dimnim gasovima koji se ispuštaju u atmosferu u skladu sa zahtevima revidirane (2019) Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU i njenim graničnim vrednostima emisija;
  • postrojenje za preradu šljake i pepela sa dna insineratora;
  • postrojenje za preradu ostataka nakon prečišćavanja dimnih gasova (APCR): Predviđeno je da ovi ostaci prođu postupak stabilizacije i solidifikacije mešanjem sa cementom i vezivnim sredstvima pre nego što se odlože na deponiji za odlaganje ostataka;
  • instalisana snaga od 56,5 MWth toplotne energije i 32,24 MWel električne energije.

Postrojenje za energetsko iskorišćenje otpada će prerađivati oko 66% komunalnog čvrstog otpada koji se proizvede u Beogradu, što ostavlja dosta prostora za odvajanje i razvrstavanje reciklabilnog materijala. Povećanje stopa reciklaže uzeto je u obzir prilikom projektovanja povećanja ukupne količine komunalnog čvrstog otpada, tako da je ukupan kapacitet postrojenja optimizovan u skladu sa tim.

Granične vrednosti emisija
  • Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada projektovano je i gradi se u skladu sa najboljim dostupnim tehnikama. U skladu sa tim, opremljeno je sa najnovijim tehničkim i tehnološkim rešenjima koja omogućavaju da se zadovolje strogi ekološki standardi EU.
  • Svi parametri procesa koji se odvijaju u postrojenju će se konstantno pratiti i optimizovati. Emisije će se pratiti  pomoću senzora koji će se ugraditi na dimnjaku. Rad postrojenja će konstantno pratiti i nadzirati tim stručnjaka, kao i ovlašćene eksterne institucije. Rezultati merenja biće stalno dostupni na veb-sajtu.
  • Vrednosti emisija dimnih gasova biće usklađene sa vrednostima propisanim Direktivom EU o industrijskim emisijama 2010/75/EK (IED).
  • Sistem selektivne nekatalitičke redukcije sa ubrizgavanjem tečne uree i CNIM/LAB “SECOLAB” tehnologija sa ubrizgavanjem suvih aditiva odabrani su da bi se poštovale granične vrednosti definisane Direktivom EU.

Proizvodnja električne i toplotne energije u ovom postrojenju omogućiće da se domaćinstva u Beogradu snabdevaju energijom iz obnovljivog izvora.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.