Beo Čista Energija

Prvi privatni partner u Srbiji u oblasti usluga prerade, odlaganja i iskorišćenja otpada.

Beo Čista Energija d.o.o., društvo s posebnom namenom čiji su akcionari francusko preduzeće Veolia, japanska korporacija ITOCHU i panevropski fond MARGUERITE sa sedištem u Luksemburgu, zaključilo je Ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa Gradom Beogradom 29. septembra 2017. godine.


Prema ugovornom modelu projektuj-izgradi-finansiraj-upravljaj (DBFO), Beo Čista Energija d.o.o. je odgovorna za projektovanje, izgradnju, finansiranje i upravljanje novim centrom za upravljanje otpadom u Vinči u cilju pružanja usluga odlaganja i tretmana komunalnog i građevinskog otpada u narednih 25 godina.


Našim projektom rešavaju se mnogobrojni problemi sa kojima se Srbija i Beograd suočavaju i on je jedan od osnovnih elemenata politika i strategija Beograda u oblasti upravljanja otpadom i životne sredine.

Glavni motivi projekta JPP:

  • zaustavljanje zagađenja okoline i reke Dunav uzrokovano neodgovarajućim upravljanjem otpadom,
  • proizvodnja električne i toplotne energije iz otpada umesto iz fosilnih goriva, uz smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte,
  • razmena znanja i stručnosti između javnog i privatnog sektora.

Sva projektna i tehnička rešenja su usklađena sa srpskim i evropskim/međunarodnim ekološkim standardima.

Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.