44
GODINE
rada nesanitarne deponije
42
HEKTARA
površina nesanitarne deponije
80
METARA
visina koju na pojedinim mestima dostiže nesanitarna deponija

Nalazimo se u eri u kojoj prirodni resursi imaju izuzetnu važnost u procesu društveno-ekonomskog razvoja. U svetu u kojem se suočavamo sa veoma visokim demografskim rastom, naglom urbanizacijom, i oskudicom prirodnih resursa, obezbeđivanje, optimizacija i obnavljanje resursa je od suštinskog značaja za našu budućnost.

Stara gradska deponija u Beogradu otvorena je 1977. godine, i bila je jedno od najvećih preostalih aktivnih smetlišta  u Evropi. Ugovoreno je preduzimanje mera za njeno hitno zatvaranje i uvođenje modernog ekološko prihvatljivog sistema za upravljanje otpadom.

Pošto na njoj ne postoji sistem za sakupljanje deponijskog gasa, stara deponija značajno doprinosi klimatskim promenama. Procenjuje se da će se realizacijom našeg projekta ostvariti ušteda od 250.000 tona ekvivalentnog CO2 na godišnjem nivou što je ekvivalentno sadnji 2,2 miliona stabala drveća.

Projekat JPP doprineće očuvanju životne sredine u Srbiji i dostizanju ciljeva cirkularne ekonomije, time što će se poštovati standardi EU koji se odnose na smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiji, kao i na emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Ovaj projekat predstavlja dugoočekivano rešenje za jedan od najvećih izazova grada Beograda u oblasti upravljanja otpadom. Projekat obuhvata:

  • zatvaranje smetlišta u Vinči,
  • izgradnju nove deponije,
  • sakupljanje i prečišćavanje procednih voda (zagađenih voda) i iskorišćenje deponijskog gasa,
  • izgradnju i upravljanje postrojenjima za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa, čime će se fosilna goriva zameniti otpadom kao izvorom toplotne i električne energije,
  • preradu otpada od građenja i rušenje.
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.