Projekat predstavlja dugoočekivano rešenje za jedan od najvećih izazova sa kojima se Beograd suočio u oblasti upravljanja otpadom.

Ciljevi

  • značajno smanjenje zagađenja sa stare deponije u Vinči;
  • izgradnja i upravljanje novom sanitarnom deponijom u skladu sa srpskim i evropskim standardima;
  • smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiju i doprinos transformaciji ka cirkularnoj ekonomiji;
  • efikasno korišćenje resursa;
  • proizvodnja toplotne i električne energije primenom termalnog tretmana otpada i deponijskog gasa;
  • usaglašavanje sa direktivama EU o upravljanju otpadom kojima se zahteva smanjenje količine biorazgradivog otpada koja se odlaže na deponije;

Nacionalni cilj Republike Srbije – smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na deponijama za 65% do 2030. godine (u odnosu na količine iz 2008).


Benefiti

  • unapređenje ekološke i socijalne sredine, zatvaranjem stare deponije, koja predstavlja značajan rizik po životnu sredinu u regionu;
  • smanjenje emisije gasova koji doprinose efektu staklene bašte – korišćenje električne i toplotne energije iz tretmana komunalnog otpada i deponijskog gasa umesto fosilnih goriva, uz smanjenje količine otpada koja se odlaže na deponiju;
  • sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu, kao što je  narušavanje okolnog predela zbog odlaganja otpada na deponiju, i lokalno zagađenje vode i vazduha. Realizacijom projekta, Beograd ali i Srbija, biće lideri u primeni najboljih praksi u oblasti životne sredine i socijalne zaštite u regionu;
  • prenos know-how lokalno zaposlenima, unapređenje potencijala kapaciteta zaposlenih u gradskoj upravi za potrebe upravljanja kompleksnim ugovorom, jačanje lokalnih podizvođača i podizanje svesti stanovništva Beograda.
Copyright © Beo Čista Energija — All rights reserved.